02-932-1414 khwuanjai@gmail.com

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การตลาดของธุรกิจตกแต่งบ้านเติบโตตามไปด้วย ทั้งนี้ การตกแต่งบ้าน หรือ ที่พักอาศัย ตลอดจน ออฟฟิศต่างๆ นั้น เพื่อให้มีความสวยงามและดูแปลกตา การเลือกวอลล์เปเปอร์ (wallpaper) ติดผนังจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การตกแต่งห้องดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ซึ่งการติดวอลล์เปเปอร์สามารถช่วยให้ห้องที่ธรรมดามีความสวยงามและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น และปัจจุบันนักออกแบบได้พยายามออกแบบวอลล์เปเปอร์ให้สามารถตอบสนองโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งวอลล์เปเปอร์ คือกระดาษที่มีคุณภาพสูงชนิดพิเศษชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ฝาผนังสวยงาม และแก้ปัญหาฝาผนังที่มีรอยร้าว หรือ รอยแตก รวมถึง สามารถเปลี่ยนรูปแบบฝาผนังได้ตามต้องการ ตลอดจนยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยมและบุคลิกของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ วอลล์เปเปอร์ยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากการทาสีแบบปกติ คือ วอลล์เปเปอร์ช่วยปกปิดรอยขรุขระและเพิ่มความสร้างสรรค์ด้วยลวดลายที่สวยงามหลากหลาย ตลอดจน สามารถเปลี่ยน หรือ ลอกออกได้โดยง่าย และมีคุณสมบัติในการกันเสียงได้ดีกว่าสีทาบ้าน และถึงแม้ในปัจจุบัน สีทาบ้านจะมีพัฒนาการในการใช้หรือสร้างลวดลายได้มากขึ้น แต่ยังไม่เทียบเท่ากับพัฒนาการของผลิตภัณฑ์วอลล์เปเปอร์ ในด้านลวดลาย (Designs) และพื้นผิวพิเศษ (Textures) ซึ่งหลากหลายกว่ามาก อีกทั้ง การทาสี โดยเฉพาะการสร้างลวดลาย จำเป็นต้องอาศัยทักษะ และแรงงานฝีมือ มากกว่าการติดตั้งผลิตภัณฑ์วอลล์เปเปอร์ รวมถึงค่าแรงที่มีต้นทุนสูงกว่า ในการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการติดตั้งผลิตภัณฑ์วอลล์เปเปอร์กับการทาสีแล้ว การใช้วอลล์เปเปอร์ประหยัดต้นทุนและเวลาในการติดตั้ง มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะสามารถติดตั้งได้เร็วกว่ามาก